Adres
Kaprijkestraat 47 Breda
Openingstijden
Maandag - Vrijdag 11:00 - 18:00

Algemene voorwaarden Extra Zorg (Praktijk voor Heling en Herstel)
E-mail: info@helingenherstel.nl
Website: https://helingenherstel.nl
Definities

 1. Extra Zorg voor Heling en Herstel Jara Breda gevestigd te Breda onder KvK nr. 20144121.
 2. Klant: degene met wie Extra Zorg voor Heling en Herstel een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Extra Zorg voor Heling en Herstel en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
  Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 5. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
  bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Extra Zorg
  voor Heling en Herstel .
 6. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
  overeengekomen.
 7. Partijen sluiten de toepasselijkheid van. aanvullende en of afwijkende algemene voorwaarden van
  de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
  Prijzen
 8. Alle prijzen die Extra Zorg voor Heling en Herstel hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en
  exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten. heffingen en reis-, verzeild- of
  transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 9. Alle prijzen die Extra Zorg voor Heling en Herstel hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die
  anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Extra Zorg voor Heling en Herstel te allen tijde wijzigen.
 10. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt dooi Extra Zorg voor Heling en Herstel
  vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 11. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Extra Zorg voor Heling en Herstel
  geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is
  overeengekomen.
 12. Indien partijen voor een dienstverlening dooi’ Extra Zorg voor Heling en Herstel een totaalbedrag
  zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste
  prijs, waarvan niet kan worden afgeweken zijn overeengekomen.
 13. Extra Zorg voor Heling en Herstel is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 14. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Extra Zorg voor Heling en Herstel de
  klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 15. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van
  de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 16. Extra Zorg voor Heling en Herstel heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 17. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Extra Zorg voor Heling en Herstel prijsaanpassingen
  meedelen aan de klant.
 18. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Extra Zore voor Heling en Herstel op te
  zeggen indien lui niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
  Betalingen en betalingstermijn
 19. Extra Zore voor Heling en Herstel mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot
  50% van het overeengekomen bedrag verlangen,
 20. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering te hebben voldaan.
 21. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de
  klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft
  voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is. zonder dat Extra Zorg voor Heling en Herstel
  de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 22. Extra Zorg voor Heling en Herstel behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te
  stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van
  de diensten of producten.
  Gevolgen niet tijdig betalen
 23. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn. dan is Extra Zorg voor Heling en Herstel
  gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in. rekening te
  brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele
  maand wordt gerekend.
 24. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele
  schadevergoeding verschuldigd aan Extra Zorg voor Heling en Herstel.
 25. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor
  buitengerechtelijke incassokosten.
 26. Wanneer de klant met tijdig betaalt, mag Extra Zorg voor Heling en Herstel zijn verplichtingen
  opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 27. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn
  de vorderingen van Extra Zorg voor Heling en Herstel op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 28. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Extra Zorg voor
  Heling en Herstel . dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Extra Zorg voor Heling en
  Herstel te betalen.
  Herroepingsrecht
 29. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave
  van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  • de dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf vervoer, cateringopdracht of vorm van
  vrijetijdsbesteding betreft
  • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
  • het geen weddenschappen en of loterijen betreft
  • de consument niet heeft af gezien van zijn herroepingsrecht
  • het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd
  binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft
  verklaard van het herroepingsrecht af te zien
 30. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 31. De consument kan zijn beroep op het herroepmgsrecht kenbaar maken via
  info@helingenherstel.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de
  website van Extra Zorg voor Heling en Herstel https://helingenherstel.nl/ kan worden
  gedownload.
  Opschortingsrecht
  Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit
  deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
  Verrekening
  Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Extra Zorg
  voor Heling en Herstel te verrekenen met een vordering op Extra Zorg voor Heling en Herstel.
  Verzekering
 32. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen
  onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende
  overeenkomst
  o zaken van Extra Zorg voor Heling en Herstel die bij de klant aanwezig zijn
  o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 33. De klant geeft op eerste verzoek van Extra Zorg voor Heling en Herstel de polis van deze
  verzekeringen ter inzage.
  Garantie
  Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze
  voor Extra Zore voor Heling en Herstel enkel een inspanningsverplichting en dus geen
  resultaatsverplichting.
  Uitvoering van de overeenkomst
 34. Extra Zore voor Heling en Herstel voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
  overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 35. Extra Zorg voor Heling en Herstel heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening
  (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 36. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en
  betaling van het eventueel af gesproken voorschot door de klant.
 37. Het is de verantwoordelijkheid van. de klant dat Extra Zore voor Heling en Herstel tijdig kan
  beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 38. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Extra Zorg voor Heling en Herstel tijdig kan
  beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten
  en/of extra uren voor rekening van de klant.
  Informatieverstrekking door de klant
 39. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte
  uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar
  aan Extra Zorg voor Heling en Herstel.
 40. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking
  gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor
  zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 41. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Extra Zorg voor Heling en Herstel de
  betreffende bescheiden.
 42. Stelt de klant niet, niet tijdig of met behoorlijk de door Extra Zorg voor Heling en Herstel
  redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering
  van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten
  en extra uren voor rekening van de klant.
  Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
 43. De overeenkomst tussen Extra Zore voor Heling en Herstel en de klant betreffende een dienst of
  diensten wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij uit de aard van de
  overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn
  overeengekomen.
 44. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend
  omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst
  opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van maanden, c.q. een consument de
  overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, waardoor de
  overeenkomst van rechtswege eindigt.
 45. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde
  werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij
  overschrijding van deze termijn moet de klant Extra Zorg voor Heling en Herstel schriftelijk in
  gebreke stellen.
  Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd
 46. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is
  aangegaan niet eerder dan na 1 (één) jaar opzeggen.
 47. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd
  worden door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 48. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (een) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd
  worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 49. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan
  is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.
  Geheimhouding
 50. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Extra Zorg voor Heling en
  Herstel ontvangt geheim.
 51. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Extra Zorg voor Heling en Herstel
  waarvan. de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is. dan
  wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Extra Zore voor Heling en Herstel schade
  kan berokkenen.
 52. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde
  informatie ook geheimhoudt.
 53. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt met voor informatie:
  o die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die latei’ apenbaai ’ is
  geworden zonder dat dit het gevolg was van een schenden van de geheimhoudingsplicht
  van de klant
  o die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 54. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende
  overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.
  Boetebeding
 55. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over
  intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van
  handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
  • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
  • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € .5.000
 56. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van. het in lid 1 genoemde bedrag voor
  elke dag dat die overtreding voortduurt.
 57. Voor heft verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke
  procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 58. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de
  overige rechten van Extra Zore voor Heling en Herstel waaronder zijn recht om naast de boete
  schadevergoeding te vorderen.
  Vrijwaring
  De klant vrijwaart Extra Zorg voor Heling en Herstel tegen alle aanspraken van derden die verband
  houden met de door Extra Zorg voor Heling en Herstel geleverde producten en/of diensten.
  Klachten
 59. De klant dient een door Extra Zorg voor Heling en Herstel geleverd product of verleende dienst
  zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 60. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst met aan hetgeen de klant redelijkerwijs
  van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Extra Zorg voor Heling en Herstel
  daarvan zo spoedig moge lijk, doch m reder geval binnen 1 maand na constatering van de
  tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 61. Consumenten dienen Extra Zorg voor Heling en Herstel uiterlijk binnen 2 maanden na
  constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 62. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat
  Extra Zorg voor Heling en Herstel in staat is hierop adequaat te reageren.
 63. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 64. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe
  leiden dat Extra Zorg voor Heling en Herstel gehouden kan worden om andere werkzaamheden
  te vellichten dan zijn overeengekomen.
  Ingebrekestelling
 65. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Extra Zore voor Heling en
  Herstel.
 66. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Extra Zorg voor Heling en
  Herstel ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
  Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
  Als Extra Zorg voor Heling en Herstel een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van
  hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan
  Extra Zorg voor Heling en Herstel verschuldigd zijn.
  Aansprakelijkheid Extra Zorg voor Heling en Herstel
 67. Extra Zorg voor Heling en Herstel is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt
  indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 68. Indien Extra Zorg voor Heling en Herstel aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts
  aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een
  overeenkomst.
 69. Extra Zorg voor Heling en Herstel is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals
  gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 70. Indien Extra Zorg voor Heling en Herstel aansprakelijk is. is deze aansprakelijkheid beperkt tot het
  bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheid verzeker mg wordt uitbetaald en bij
  gebreke van (volledige) uitkering dooi een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de
  aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid
  betrekking heeft.
 71. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus
  zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot
  schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van
  enige verplichting.
  Vervaltermijn
  Elk recht van de klant op schadevergoeding van Extra Zorg voor Heling en Herstel vervalt in elk geval
  12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee
  wordt met uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
  Recht op ontbinding
 72. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Extra Zorg voor Heling en
  Herstel toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze
  tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met
  rechtvaardigt.
 73. Is de nakoming van de verplichtingen door Extra Zorg voor Heling en Herstel nret blijvend of
  tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Extra Zorg voor Heling en Herstel
  in verzuim is.
 74. Extra Zorg voor Heling en Herstel heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden,
  indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst met volledig of met tijdig nakomt, dan
  wel indien Extra Zorg voor Heling en Herstel kennis heeft genomen van. omstandigheden die
  hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen met behoorlijk zal kunnen
  nakomen.
  Overmacht
 75. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van
  Extra Zorg voor Heling en Herstel in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant
  niet aan Extra Zorg voor Heling en Herstel kan worden toegerekend in een van de wil van Extra
  Zorg voor Heling en Herstel onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn
  verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de
  nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid met van Extra Zorg voor Heling en Herstel kan
  worden verlangd.
 76. Tot de in lid 1 genoemde ovennachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend:
  noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen. etc.); wanprestaties en
  overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden: onverwachte stroom-. elektnciteitsinternet-, computer- en telecomstoringen: computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen,
  onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 77. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Extra Zorg voor Heling en Herstel 1 of
  meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort
  totdat Extra Zorg voor Heling en Herstel er weer aan kan voldoen.
 78. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd,
  mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 79. Extra Zorg voor Heling en Herstel is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding
  verschuldigd, ook met als het als gevolg van de overmachttoestand enig ‘voordeel geniet.
  Wijziging van de overeenkomst
 80. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de
  inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de
  overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 81. Voorgaand lid is met van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.
  Wijziging algemene voorwaarden
 82. Extra Zore voor Heling en Herstel is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wij zie en J of aan
  te vullen.
 83. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 84. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Extra Zorg voor Heling en Herstel zoveel moge lijk vooraf met
  de klant bespreken.
 85. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de
  overeenkomst op te zeggen.
  Overgang van rechten
 86. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen met aan derden worden o
  ver gedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Extra Zorg voor Heling en
  Herstel .
 87. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel
  3:83. tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
  Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 88. Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar
  blijken, dan tast dit de oven ge bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 89. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is. wordt in dat geval vervangen door een bepaling die
  het dichtst in de buurt komt van wat Extra Zorg voor Heling en Herstel bij het opstellen van de
  voorwaarden op dat punt voor ogen had.
  Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 90. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 91. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Extra Zorg voor Heling en Herstel is
  gevestigd praktijk houdt, kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele
  geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
  Opgesteld op 16 februari 2022 .